Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van Sodeco (www.sodeco.info). Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Sodeco kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s die de bezoeker raadpleegt een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden door Sodeco met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend.


Gezien de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Sodeco geen garanties omtrent de correctheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst Sodeco alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website. De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Sodeco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.


Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Sodeco heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Sodeco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks. De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, … horen toe aan Sodeco en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van Sodeco is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. Sodeco geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.


Sodeco respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbank van Kortrijk is bevoegd.